Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti ECOONE EUROPE s.r.o., Záhuní 407, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ: 25851560, DIČ: CZ25851560, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 21851/KSOS, číslo účtu 9595657001/5500, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.querywater.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).


Smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vše v platném znění.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce nebo anglickém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém nebo anglickém jazyce.
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Kupující, který není spotřebitelem je podnikatel. Za podnikatele se považuje mimo jiné každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají. Fakturace probíhá na konkrétní IČ.

III. Uzavření kupní smlouvy

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Ceny dopravy mimo Českou republiku budou vypočteny sděleny před uzavřením objednávky.
Všechny ceny jsou smluvní.
Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
• objednávané zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
• způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
• informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky či zboží (zakázková výroba, množství, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež prodávající potvrdí kupujícímu obratem doručení objednávky, a to formou automaticky generované emailové zprávy, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Okamžikem uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím jsou smluvní strany takovou smlouvou vázány a vznikají jim vzájemná práva a povinnosti z kupní smlouvy vyplývající.
Odesláním elektronické objednávky zákazník bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží, včetně přepravného či poštovného, uvedenou v katalogu internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
Komunikace mezi prodávajícím a kupujícím po učinění objednávky ze strany kupujícího bude probíhat telefonicky nebo formou emailové komunikace.
Objednávku je také možné realizovat telefonicky – Tel.: (+420) 770 136 631. Na tomto telefonním čísle lze zodpovědět i případné dotazy k všeobecným obchodním podmínkám, reklamacím, či přímo ke zboží.
Telefonickou objednávkou zákazník bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den vytvoření objednávky, jakož i v den vytvoření objednávky platnou cenu objednaného zboží, včetně přepravného či poštovného, uvedenou v katalogu internetového obchodu www.querywater.cz nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Zákazník poskytne prodávajícímu potřebné a pravdivé údaje nutné k vytvoření objednávky. Další komunikace mezi prodávajícím a kupujícím bude probíhat telefonicky nebo formou emailu.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, které obsahují rovněž reklamační řád, a že s nimi bezvýhradně souhlasí. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy a jsou neomezeně přístupné na stránkách internetového obchodu www.querywater.cz.
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

IV. Cena zboží a platební podmínky

Ceny zboží vycházejí ze základního ceníku internetového obchodu www.querywater.cz k datu objednávky, jsou uvedeny v českých korunách s DPH včetně recyklačních poplatků a nezahrnují náklady na poštovné či dopravu.
Případné další slevy (zákaznická sleva) mohou být poskytnuty individuálně na základě dohody mezi prodávajícím ECOONE EUROPE s.r.o. a kupujícím. V případě zájmu opakované spolupráce ze strany kupujícího a prodávajícího lze stanovit individuální obchodní podmínky.
Doporučujeme registraci. Registrací zákazníka v systému e-shopu může prodávající poskytnout zákaznickou slevu – další slevu na vybrané anebo i veškeré zboží, a to na základě individuální dohody mezi prodávajícím a zákazníkem. Tuto slevu je možno poskytnout pro účely opakovaného nákupu a také pro případ velkoobchodní spolupráce. Dohodnutá zákaznická sleva se zobrazí výhradně v případě přihlášení registrovaného zákazníka pod svým účtem. V tomto případě dojde k automatickému přepočítání ceny a po otevření detailu vybraného zboží se také zobrazí její konkrétní výše.
Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli rozhodovat o výši poskytovaných slev, případně o jejich zrušení.
Velkoobchodní podmínky lze také stanovit mimo rozhraní internetového obchodu, a to na základě individuální cenové
nabídky prodávajícího kupujícímu, který není spotřebitelem – Obchodní spolupráce. Obchodní vztah se dále řídí Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti ECOONE EUROPE s.r.o., navazující písemnou dohodou upravující obchodní podmínky obou stran a kupní smlouvou, která je nadřazena. Katalog internetového obchodu je v tomto případě orientační. Otázky vztahů neřešené se řídí příslušnými ustanoveními právního řádu České republiky.
Úhradu kupní ceny lze provést některým z následujících způsobů:
• v hotovosti v místě pražské kanceláře firmy ECOONE EUROPE (na dobírku nezasíláme),
• platební bránou ComGate Payments, a.s. https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana
• bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího. V případě, že je zboží dostupné, tedy je skladem, bude Vám emailem zaslána zálohová faktura. Variabilní symbol platby je číslo zálohové faktury. Objednané zboží bude odesláno po uhrazení platby na výše uvedený bankovní účet. (platí pro ČR a Slovensko).
Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Výjimkou může být zboží upravené dle přání zákazníka (zakázková výroba, odstíny v nabídce s uvedením čísla vzorkovníků apod.). Tímto není dotčeno ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem ani další možnost individuální dohody mezi prodávajícím a kupujícím v tomto smyslu, zejména pak v případě objednávky s dopravou „zdarma“. Kupujícímu může být vystavena zálohová faktura k úhradě celé kupní ceny ještě před odesláním zboží.
V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.
V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.
V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – faktura je součástí dodávky zboží, anebo po uhrazení ceny zboží je zaslán v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

V. Odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek „Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy“. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@ecooneworld.com.
V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu vzniklé škody. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
Je-li společně se zbožím kupujícímu poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek.
Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
Pokud již bylo zboží dodáno a převzato, musí být zasláno zpět na adresu společnosti, a to za následujících podmínek a doporučení:
• zboží nejlépe zasílejte v původním nepoškozeném obalu. V případě, že se jedná o zboží, které je zataveno do ochranné fólie je vhodné, aby tato folie nebyla poškozena,
• zboží musí být čisté,
• zboží nesmí být používané (v případě použití bude kupujícímu stržena částka za vyčištění a výměnu spotřebního materiálu (filtry),
• zboží musí být nepoškozené,
• zboží musí být kompletní,
• společně se zbožím musí být zaslán prodejní doklad nebo jeho kopie,
• zboží doporučujeme zasílat vhodným a bezpečným způsobem s ohledem na jeho povahu a vlastnosti (dopravce, obal, označení atd.). Pokud zašlete zboží v jiném než výrobním obalu, vystavujete se riziku znehodnocení obsahu. V případě vzniku jakékoli škody v této souvislosti a nedodržení daného doporučení, nenese společnost ECOONE EUROPE s.r.o. žádnou zodpovědnost.
Zboží zasílejte doporučeně a pojištěné, neboť společnost ECOONE EUROPE s.r.o. neručí za jeho případnou ztrátu během přepravy (doporučeně neznamená na dobírku). Poškozenou zásilku nepřebíráme.
Po obdržení vráceného zboží a uznání vrácení peněz za dodané zboží, bude vystaven dobropis a zaslán na adresu kupujícího nebo elektronickou formou pomocí emailu.
Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit dle ustanovení §1837 občanského zákoníku, zejména v případě smluv:
• poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
• na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
• na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (zakázková výroba, odstíny v nabídce s uvedením čísla vzorkovníků apod.),
• na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze,
• na dodávku zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
• na dodávku zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
Právo na odstoupení kupujícího od smlouvy se týká pouze spotřebitele, pokud je kupujícím podnikatel nakupující zboží v rámci své podnikatelské činnosti (faktura je vystavena na IČ) nevzniká mu tento nárok. Zákon takovou možnost neuvádí.

VI. Dodací podmínky

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a také případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě
jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím doporučeny.
Ceny dopravy jsou stanoveny u příslušných produktů individuálně podle rozměrů a hmotnosti zboží. Před zakoupením produktu je nutné si ověřit aktuální přesnou cenu přepravy pro nadměrné typy produktů. Ceny přepravy se odvíjí od cen vybraného smluvního přepravce e-shopu www.querywater.cz. V případě využití nabízené dopravy souhlasí objednavatel s tímto ujednáním. U nadměrných produktů (zařízení) bude individuální cena přepravy sdělena před uhrazením objednávky, cena přepravy je od 800,-Kč bez DPH. U drobných produktů (příslušenství a doplňky) bude zasíláno kurýrní službou, cena přepravy je od 150,- Kč bez DPH.
Termín dodání
Garantovaná dodací lhůta je 3–7 pracovních dnů od akceptace objednávky prodejcem. Zboží, které není aktuálně fyzicky skladem, běžně expedujeme po dohodě obou stran. Informace o stavu skladových zásob u nabízeného zboží se může lišit v závislosti na postupném vyprodávání a má obecně informativní charakter (průběžně vyskladňujeme a doplňujeme skladové zásoby). V případě momentální nedostupnosti zboží, Vás budeme obratem kontaktovat a navrhneme vhodné řešení. Pokud vyžadujete dodání zboží v konkrétním termínu, doporučujeme tento požadavek uvést v „poznámce“ objednávkového formuláře.
Způsob doručení
Pro doručování zásilek využíváme běžné dopravce (DHL, PPL, DPD…) s ohledem na velikost – váhu zásilky a charakter zboží. Na požadavek zákazníka také nabízíme možnost osobního odběru zboží.
• Osobní odběr na provozovně Praha
Kompletní sortiment po předchozí dohodě a na žádost – volbou zákazníka. Na základě vytvořené objednávky, budete kontaktováni k převzetí zboží v dohodnutém termínu, a to buď telefonicky, nebo emailem.
• Dopravce
Kompletní sortiment bez hmotnostních limitů. Termín dopravení zboží bude oznámen dopravcem.
Vícenáklady spojené s opakovanými pokusy o doručení zboží je kupující povinen prodávajícímu na jeho výzvu uhradit!
Na dodací adrese Vám bude předána objednaná zásilka. V den jejího převzetí dopravcem obdržíte informační email s informacemi a také odkazem na on-line sledování. V den rozvozu zásilky obdržíte SMS zprávu s detaily, tj. číslem přepravního listu, názvem odesílatele, jménem a telefonním číslem řidiče. Dodání na Vámi uvedenou adresu probíhá běžně v čase mezi 9–16 hodinou. Upřesnit čas můžete také přímo s řidičem. Pokud se předání zásilky neuskuteční, budete dopravcem informováni a pokusí se doručit zásilku v dalších dvou termínech. O neuskutečnění převzetí zásilky jsme ze strany dopravce informováni. Nedoručenou zásilku lze také osobně vyzvednout do 14 dnů v příslušném depu dopravce, a to po dohodě s námi.
Číslo přepravního listu a číslo zásilky Vám umožní sledovat průběh doručování na stránkách dopravce.

VII. Práva z vadného plnění (reklamace)

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli, že v době, kdy kupující zboží převzal:
• má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
• se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
• zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
• je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Má-li věc vadu anebo nemá vlastnosti výše uvedené, má kupující spotřebitel právo na bezplatné řádné a včasné
odstranění vady, právo na dodání nové věci bez vad nebo dodání nové součásti. Pokud to není možné právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Pokud jde o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání věci má kupující spotřebitel rovněž právo na dodání nové věci nebo nové součásti, na odstranění vady a také právo na odstoupení od kupní smlouvy.
Výše uvedená ustanovení obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
Vyskytne-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
V případě, že je na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
Vlastnosti zboží s ohledem na jeho povahu jsou uvedeny na stránkách produktového detailu zboží webového rozhraní internetového obchodu www.querywater.cz. Kupujícímu především doporučujeme průvodní technickou dokumentaci zboží vystavenou výrobcem či prvotním distributorem (Technický list, Bezpečnostní list, aplikační návody, propagační materiály apod.). Kupující má možnost seznámit se tímto s podrobnými informacemi o vlastnostech zboží, a to před samotným učiněním objednávky. V této souvislosti může také kontaktovat naši poradenskou linku na Tel.: (+420) 770 136 631.

Pro reklamace – platební brána se obraťte na

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

VIII. Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@ecooneworld.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
Další práva a povinnosti smluvních stran týkající se konkrétního zboží mohou upravit zvláštní podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím doporučeny, a to například v detailu zboží, kategorii zboží, reklamě apod.
Veškeré informace o zboží umístěném na stránkách internetového obchodu jsou informativního charakteru a nelze z nich vyvozovat právní následky.

IX. Ochrana osobních údajů

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího v souladu s nařízením EU č. 2016/679 (dále jen “GDPR”) a právním předpisy České republiky.
Prodávající vystupuje jako správce osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovány za účelem naplnění smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím a za účelem přímého marketingu (zejména zasílání obchodních sdělení). Zákonným důvodem zpracování je plnění smlouvy, plnění právních povinností a oprávněný zájem (přímý marketing).
Osobní údaje kupujícího budou zpracovány v rozsahu: jméno a příjmení, sídlo, emailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo a daňové identifikační číslo.
Prodávající pro plnění smlouvy používá služeb subdodavatelů jakožto zpracovatelů, zejména poskytovatele a správce objednávkového software, poskytovatele účetního software a poskytovatele mailingových služeb (osobní údaje jsou ukládány v EU i mimo EU). Subdodavatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Prodávající a subdodavatelé uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, dle které subdodavatelé odpovídají za řádně zabezpečení fyzického, hardwarového i softwarového perimetru, a tedy nesou vůči Kupujícímu přímou odpovědnost za jakýkoli únik či narušení osobních údajů. Subdodavatelé se sídlem mimo EU (poskytovatelé mailingových služeb) se formou účasti v právním rámci Privacy Shield zavázali dodržovat minimálně stejnou úroveň ochrany osobních údajů jakou stanoví GDPR.
Prodávající přijal právní, organizační a technická opatření pro ochranu zpracovávaných osobních údajů̊ tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně̌, zničení či ztrátě̌, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně̌ a organizačně̌ nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů̊ zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů̊, vyplývající z právních předpisů̊.
Poskytování osobních údajů je zákonným i smluvním požadavkem.
Osobní údaje klienta budou zpracovávány po dobu plnění smlouvy a zákonných lhůt. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.
Kupující má právo požadovat od Prodávajícího přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. Uvedená práva lze uplatňovat a jakékoli dotazy k ochraně osobních údajů lze posílat na info@ecooneworld.com. V případě, že se Kupující domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Prodávající používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookies. Používáním webového rozhraní souhlasíte s použitím zmíněné technologie.

X. Zasílání obchodních sdělení

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. V případě nesouhlasu nutno upozornit prodávajícího, který zasílání informací ukončí.

XI. Všeobecná doporučení a upozornění

Výrobky používejte pouze k účelům, tomu stanoveným. Nesprávné použití zařízení může způsobit zranění, nebo požár.
Výrobky, které vyžadují odbornou montáž specializovaným pracovníkem nelze montovat svépomocí.
Pokud je na provoz přístroje vyžadována revize, je kupující povinen tuto obstarat.
Výrobky nejsou bezobslužné. Nutná je pravidelná údržba a výměna spotřebního materiálu (filtry, UV zářiče).
Při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami či nebezpečnými částmi výrobků je každý povinen chránit zdraví lidí, životní prostředí a řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, standardními větami označující specifickou rizikovost a pokyny pro bezpečné zacházení podle zvláštních předpisů.

XII. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
Přílohu obchodních podmínek tvoří formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Kontaktní údaje prodávajícího a adresa pro doručování:
ECOONE EUROPE s.r.o., Na Lysině 25, 147 00 Praha
Tel.: (+420) 770 136 631, e-mail: info@ecooneworld.com

V Praze dne 1. 7. 2021